Shayne Stadel

Shayne Stadel, 17, of Columbus shot this 3x3 muley on Nov. 2 near Nye.